Thumb c840a8c336f31a9c9ec1cc8bde0e92e2273d4f0a
26a6885209c09d7afd328392b21a5aef9f79fd69

Maaike Jannette Plat-Vis

Ik collecteer omdat:

Ik het belangrijk vindt dat de ouders,
die een kindje hebben verloren, extra aandacht en steun nodig hebben.

3

donaties

€ 15

ingezameld